Autorské práva

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami.

Ide najmä o prevedenie, rukopis a jednotlivé charakteristické prvky, ktoré sú súčasťou predávaných produktov.

Autorské práva k nim vykonáva Ing. Branislav Perdík, trvale bytom Prešovská 16, 08301 Sabinov alebo Ing. Branislav Perdík - bdizajn, so sídlom Prešovská 613/16, 08301 Sabinov, IČO: 47974745, DIČ: 1083581323, číslo živnostenského registra: 750-44136

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke. To isté sa týka fotografií zverejnených na tejto internetovej stránke a profiloch sociálnych sietí - Facebook, Instagram.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor alebo spoločnosť domáhať ochrany autorských práv z zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.